मूग आणि उडीद

महाराष्टात मुगाचे पीक सुमारे ६.५६ लाख हेक्टरवर आणि उडीदीचे पीक सुमारे ५.३१ लाख हेक्टरवर खरीप हंगामात घेतले होते. त्यापासुन २.५८ लाख टन मूग आणि २.१७ लाख टन मूग आणि २य१७ लाख टन उडीदाचे झाले. विदर्भात सुमारे २.८३ लाख हेक्टरवर मूगाचे व १.६४ लाख  हेक्टरवर उडदीचे पीक घेतल्या जाते. ही पीके पश्चिम व मध्. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात मुख्यत्वेकरून खरीप हंगामात घेतात. पृर्व विदर्भात रबी उडीद व मूगाचे मोजके क्षेत्र आहे. बहुतेक रबी मूग व उडीद पृर्व विदर्भात धानाचे पीक काढल्यानंतर घेण्यात येतात. उन्हाळी मूगाचे त्क्षेत्र फार कमी आहे. उडीद, मूग अल्पावधित तयार होणारी (६५ ते ९० दिवस ) पिके आहेत. त्यामुळे ज्वारी, कापुस यासारख्या प्रमुख पिकामध्ये ते आंतरपिक म्हणून घेतात.

ओलीत व्यवस्थापनातः

 

हे पीक ऐन  उन्हाळ्यात येत असल्यामुळे  ओलिताच्या साधारपणे ५ ते६ पाळ्या द्याव्यात. पहिली पाळी पेरणीनंतर ८ ते १० दिवसांनीं म्हणजेच विरळणीपने व नांगे भरण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीच्या मगदूराप्रमाणे साधारपणे ८ ते १० दिवसानंतर ओलिताची पाळी घ्यावी.

 

पीक संरक्षणः

 

पुढील कारणामुळे या पिकांची उत्पादकता कमी झालेली आहे.

(१) मान्सून पावसाचे लहरीपणामुळे पेरणी वेळेवर (म्हणजे जून अखेरपर्यत ) न होणे.

(२) पेरणी केल्यानंतर ३०-३५ दिवसाचे आंत पावसामुळे व्.ववस्थित आंतरमशागत (कोळपणी,खुरपणी / निंदणी )न होणे.

(३) पिकाचे प्रथमवस्थेत रोग व तिडीचा पोषक हवामानामुळे जास्त प्रादुर्भाव होतो, त्यावर पीक संरक्षक फवारणी केली असता पावसामुळे परिणाम न होणे.

(४) पीक फुलो-यावर असंताना सतत जोराचा पाऊस येणे, त्यामुळे शेंगा धरण्याचे प्रमाण घटणे.

(५) पक्क शेंगा तोडण्यास विलंब होंणे व त्यास कोंब फुटून नुकसान होणे.

(६) तसेच पक्क शेंगा तोडल्यानंतर स्वच्छ सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे त्या वाळत घालण्यास शेतक-याजवळ पूरेशी संलक्षित जागा उपलब्ध न होणे इत्यादी त्यामळे उत्पादनात अनिश्चितता जास्त असून सुध्दा विदर्भात त्याचे मोठे आहे. हे पीक लवकर (६० ते ६५ दिवसात ) तयार होऊन दुबार पीक घेता येतो.

 

या पिंकावर मुख्यतः मावा, पाने खाणारी अळी, पिसू व भुगेंरे या किडीचा प्रादुर्भाव होतो. मावा ही किड पानाच्या खालच्या भागावर बसून रस शोषण करते. त्यामुळे झाडे निस्तेज होतात व दाणे सुध्दा भरत नाहीत. भंगेरे ही पाने कुरडतात. त्यामुळे पानावर छिद्रे पडतात. या किडीच्या नियंत्रणाकरिता २५ टक्के डायमेटॉन ८० मिली किंवा ३० टक्के डायमेथोएट १० मिली अथवा ५० टक्के मॅलथिऑन १० मिली, प्रमाणात आढळून आल्यास १५ दिवसांनी फवारणी करावी.

 

१) भूरीः

हा रोग येरीसायफी पॉलीगोनी या बुरशीमुळे होतो. ढगाळ व आर्द्र हवामानात यो रोगाचा प्रसार झपाट्याने होतो. ६० ते ७० टक्के आर्द्रता व २० अंश २५ अंश.से. तापमानात लाभदायक आहे. रोगाची तीव्रता अधिक आढळल्यास ५० ते ६० टक्के नुकसान होते.

लक्षणेः प्रथम जुन्या पानाच्या वरच्या भागावर पांढरी बुरशी आढलून येते. नतंर  संपुर्ण पानावर, फांद्यावर तसेच फुलावर वाढून फुले व पाने करपून गळतात. रोगाची तीवता अधिक असल्यास संपूर्ण झाडांवर पांढरी भुकटी पडल्यासारखे दिसते.

प्रसारः या रोगाचे प्रसार हवेद्वारे होतो.

उपायः रोग दिसताक्षणीच २.५ ग्रॅम पाण्यात मिसळणारे गंधक किंवा डिनोकॅप (कॅराथन) १ मि.ली. किंवा ट्रायडेमार्फ ( कॅलीक्झीन ) ०.५ मि.ली. १ लिटर पाण्यात मिसणुन फवारणी करावी. पहिल्या फवारणीनंतर १५ दिवसांनी दुसरी फवारणी करावी. ट्राटडेमार्फ १.५ टक्के भुकटी उपलब्ध  असल्यास तिची धुरळणीसुध्दा फायदेशीर ठरेल.

 

२)    मुळकूजः हा रोग “रायझोक्टोनिया” नावाच्या बुरशीमुळे होतो.

लक्षणेः सर्वसाधारपणे ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव रोपवस्थेत तसेच वाढीच्या अवस्थेत तसेच वाढीच्या अवस्थेत आढळून येतो. रोगट पाने पिवळी पडतात व झाडे एका आठवडयाच्या आत मरतात. झाडे उपटून पाहिल्यास मुळाचा भाग कुजलेला आझळतो.

प़सारः रोगाचा प्रसार बियाण्यापासूम तसेच जमिनीमध्ये ्सलेल्या रोगट अवशेषापासून होतो.

उपायः रोगट झाडे उपटून नष्ट तरावीत. पेरणीपूर्वी बियाण्यास थायरम तीन ग्रॅम प्रति किलो याप्रमाणे बीज प्रक्रिया करून पेरणी करावी.

 

३) पानावरील चट्टे : हा रोग “रायझोक्टोनिया”, “सरकोस्पोरा” व “कोलेटोट्रीकम”इत्यादी वर्गाच्या बुरशीमुळे बोतो.

लक्षणे: पानावर एक ते दोन मि.मी व्यासाचे, करड्या रंगाचे ,लहान लहान चट्टे आढळतात. ते कालांतराने मोठे होतात व एकमेकात मिसळतात.असे चट्टे पानाच्या देठावर व खोडावर सुद्धा आढळतात. या रोगात साधारणतः शेंगा भरण्याच्या काळात पीक बळी पडते. त्यामुळे फारसे नुकसान होत नाही.पंरतु रोगाची लक्षणे फुले-शेंगा असतांना आढळ्यास त्याचे बुरशी नाशकाव्दारे नियंत्रण करणे आवश्यक आहे.

प़सार: खरीप हंगामातील आद़्र हवामानात रोंगांचे प़माण जास्त आढळून येते. रोगट फांद्या, पाने यात रोंगाचे बिजाणू सुप्तावस्थेत राहतात. बुरशिच्या बिजाणूचा प़सार हवेव्दारे होतो व रोगाची नव्याने सुरूवात होते.

उपाय: १) रोगगट फाद्या, पाने इत्यादी जाळून नाश करावा. २) पिकावर २.५ ग़ँम डायथेन एम ४५ प़ति लीटर पाणी याप़माणे फवारणी करावी.

 

४) केवडा: हा विषाणूमुळे होतो व तो उडीद, मुग, राजमा, वाल व चवळी इत्यादी पीकावर आढळतो .याचा प्रसार  रबी आणी उन्हाळी पीकावर जास्त होतो. परंतु कधी कधी खरीप पिकात देखील तो आढळतो. साधारणपणे खरीपातील एरसारखे ७ ते १० दिवस आलटुन पालटुन उघाडीचे जाऊन पाऊस आल्यास या रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. आउलट पाऊस नियमेत पणे रोज किंवा दोन तीन दिवसाची उघडिप देऊन येत राहील्यास प्रादुर्भाव कमि होतो. अरेथात पांढ-या माशीला उपयुक्त हेवामानात प्रसार जास्त होतो.

उपायः

१)    रोग प्रतीबंधक जातीचा वापर करावा.

२)रागाचा शिरकाव रोगट बियाण्याद्वारे होत असल्याणे रोगट बीयाणे वापरु नये.

३)प्रथामाअवस्थेच रोगट झाडे उपटुन जाळावीत.

४)      पीकावर आंतरप्रवाहीत कीटकनाशकांची योग्यवेळी उपाययोजना करावी साधारम पणे पाऊस समाणाचा अंदाज पाहुन रोगाची लक्षणे दिसण्या पुर्वीच पांढ-या मासीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवुन तीच्या बंदोबस्ताची व्यवस्था करणे जास्त उपयुक्त आहे.

 

पूर्वमशागतः

अगोदरच्या हंगामातील पीक निघाल्यानंतर वखराच्या साह्याने जमीन भुसभुसीत करावी. जमीन भुसभुसित नसल्यास या पिकांच्या मुळाची वाढ बरोबर होत नाही, व पर्यायाने मुळावरील गाठींची संख्या  सुध्दा कमी होते. शक्य असल्यास हुस-या कुळवाच्या पाळीचे अगोदर हेक्टरी १०-१५ गाड्या कुदलेले शेणखत टाकून जमिनीत मिसळून द्यावे व नंतर एक कुळवाची पाळी द्यावी.

 

पिकांची काढणी, मळणी व साठवणः

मुगाचे पीक साधारण ६५ ते ७० दिवसात काढणीस येते. वाळलेल्या शेंगा उन्हात चागंल्या वाळल्यानतंर काठीने किंवा बैलाच्या पायाखाली तुडवून मळणी करवी. नतंर उपणनी करून बी अलग करवे. साठवण करण्यापूर्वी बियाणे एक दोन दिवस उन्हात चांगले वाळवावे. साठवणीत भूंगे किंवा सोंडे खूप नुकसान  करतात, त्यासाठी साठवण कोरड्या जागेत करावी. साठवणुकीकरिता योग्य कोठी किंवा कोठराचा वापर करावाजेणेकरून धान्याला ओलसर हवेमुळे नुकसान होणार नाही. अलीकडे मळणी यंत्राद्वारे/ उडीदाची मळणी केल्या जाते.

 

खरीप मूग / उडीद

 

पेरणीची वेळः

पेरणी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात  किंवा समानधारक पाऊस पडल्यास त्या अगोदर करावी. पेरणीस उशीर झाल्यास उत्पादनात घट होते. म्हणून पेरणी शक्य त्त्या लवकर करवी.

 

बीज प्रकियाः

या पिकांवरील मुख्यतः मुळकूज हा रोग आढळून येतो. मुळकूज रोगामुळे झाडाची मुळे कुजतात व झाड वाळून जाते. पेरणीपूर्वी दर किलो बियाण्यास ३ ग्रॅम ‘थायरम’  बुरशी  नाशक किंवा  ५ ग्रॅम ट्रायकोडमा बुरशी संवर्धन चोळल्यास रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

हेक्टरी बियाणे व लागवडीची पध्दतः

प्रति हेक्टरी १२ ते १५ किलो बियाणे वापरावे. पेरणी पाभारीने करावी. दोन ओळीकतील अंतर ३० से.मी. पर्यत वाढविल्यास हरकत नाही, मात्र बियाण्याचे प्रमाण १२ ते १५ किलो प्रति हेक्टर इतकेच ठेवावे.

 

सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा वापरः

१० ते १२ गाड्या प्रतिहेक्टर शेणखत व २० किलो नत्र तसेच ४० किलो स्फरद दिल्यास उत्पन्नात चागंली भर पडू शकते.

 

जिवाणू  खताचा वापरः

पेरणीपूर्वी बियाण्यास रायझोबियम जिवाणू खते लावल्यास उत्पाजनात अंदाजे १० ते १५ टक्के वाढ होते. रायझोबियम आणि स्फुरद विरघळणारे जिवाणू संवर्धनाचे वापरद्वारे रासायनिक खताची ५० टक्के मात्रा कमी करता येते.

आंतर मशागतः

पेरणीपासून दोन ते तीन आठवड्यात एक खुरपणी व एक डवरणी करावी. प्रथम २५ ते ३० दिवस पिकात तण वाढू न दिल्यास चांगले उत्पन्न मिळते. त्यानंतर पिकाचे जोमदार वाढीमुळे शेत झाकले की तण फारसे वाढत नाही. परतु शेतात तण पिकांचे वर वाढल्यास ते ४० ते ४५ दिवसाचे आत उपटुन काढावे.

उन्हाळी मूग आणि उडीद:

योग्य वाणांची निवडः

उन्हाळी मुगाकरिता पीडीएम-११, पुसा १५३१ किंवा पुसा वैशाखी या जातीची शिफारस करण्यात आली आहे. काही कारणास्तव या जातीचे बियाणे उपलब्ध नसल्यास पीकेव्ही मूग ८८०.२, के -८५१ किंवा उहाईप ४४ यापैकी कोणत्याही वाणाचे बियाणे वापरावे. उडीदाचा टी-९ किंवा पीडीयू-१ हा वाण वसंत ऋतुत तसेच उन्हाळी लागवडीकरिता शिफारशीत आहे. वसंत ऋतुत पेरणीसाठी एचयुएम-१ या वाणाची शिफारस केली आहे.

 

पेरणीची वेळः

उपलब्ध ओलिताची साधने आणि खरीप किंवा रबी हंगामाचे पिकाची कापणीच्या वेळेनपसार मूग  किंवा उडीदाचीपेरणी जानेवारीनतंर थंडी कमी होताच केल्या जावू शकते. सर्वसाधारपणे २० मार्च पूर्वी पेरणी झाल्यास त्याला वसंत ऋतुची पेरणी म्हणतात. त्यापुढच्या पेरणीला उन्हाळी म्हणता येईल. उत्तर भारतात उन्हाळी मुगाची पेरणी “वैशाख” महिन्यात करतात. ती साधारणतः मार्चच्या शेवटी किमवा एप्रिलच्या सुरूवातीला करतात आणि तेथेअशा पेरणीचे पीक पावसांत सापडत नाही. महाराश्टात तसे केल्यास जूनच्या पावसामुळे नुकसान संभवते. त्याचप्रमाणे ५ मार्च पूर्वी पेरणी केल्यास पिकाचे रोपावस्थेत रस शोषण करणा-या किडींच्या जास्त प्रादुर्भाव संभवतो. म्हणून उन्हाळी मूग किंवा उडीद सर्वसाधारपणे ५ मार्च ते १५ मार्च हा कालावधी योग्य ठरतो. पेरणीची पध्दत, त्यापूर्वी द्यावयाची खते आणि आंतरमसागत खरीप मूग- उडीदप्रमाणेच असावी.

आंतरपिकेः

तूर, ज्वारी व कपाशी या पिकासोबत मूग, उडीदाचे पीक घेता येते. या द्रुष्टीने निरनिराळ्या प्रयोगांती असे दिसून आले आहे की, ज्वारी नव कपाशीच्या एक किंवा दोन ओळीनंतर मुगाची एक ओळ पेरल्यास मुख्य पिकाचे उत्पन्नात फारशी घट न होता आंतरपिकापासून जास्तीचे उत्पन्न मिळते.

 

खरीप मूग आणि उडीदाचे लागवड तंत्र:

या पिकांसाठी मध्यम ते भारी, सपाट व निचरा होणारी जमीन निवडावी. हलक्या जमिनीत हे अल्प मुजतीचे पीक घेता येते. परतु उत्पादन कमी येते.  मागील पिके काढल्यानंतर जमीन नागंरून वखराच्या दोन –तीन पाळ्या देऊन भुसभुसीत करावी. आम्ल – विम्ल निर्देशांक (पीएच) ६.० ते ८.५ असलेल्या मध्यम ते भारी काळ्या जमिनीत ही पिके चागंली येतात. पाणथळ जमीन या पिकांच्या वाढीकरिता संवेदशील अलल्यामुळे चागंला निचरा होणारी जमीन निवडावी ६५० ते ७०० मिलीमीटर पावसाचे वितरण समप्रमाणात झाल्यास या पिकांची वाढ जोमाने होऊन उत्पादक चागंले येते. फुलो-यावर असतांना पाऊस अल्यास शेंगा कमी धरतात व उत्पादन कमी होते.

 

 

उन्हाळी मूग आणि उडीदाचे लागवड तंत्र:

उन्हाळी हंगामात उष्ण व अधिक सूर्यप्रकाशात कीड व रोग याचे प्रमाण कमी राहते पाण्याची उपलब्धता असल्यास उन्हाळी उडीद किंवा मुगाचे पीक फायदेशीर ठरते.हे पीक ५६ ते ७५ दिवसात (मार्च-एप्रिल ) तयार होत असल्यामुळे, हे पीक काढल्यानंतर खरीप हंगामातील पेरणी वेळेवर करता येते. उन्हाळी लागवड करतांना खाली तंत्राचा अवलंब केल्यास अधिक उत्पन्न मिळते.

 

ग्रॅन्युलेटेड मिश्रीत खत युनिटांची यादी

अनु.

क्र.

उत्पादकाचे नाव

कार्यालयाचा पत्ता

कारखाना पत्ता

उत्पादन अनुज्ञप्ति क्र.

निर्गमन तारिख पर्यंत वैध क्षमता / वर्ष
मे. टनामध्ये
1 धी एमएआयडीसी लि.

 

राजन हाउस, प्रभादेवी, मुंबई-25 प्लॉट नं.एफ1/1, एफ1/2, एमआयडीसी एरिया, वर्धा जीएम041

 

2/17/1988

 

2/12/2009

 

60000

 

2 बीईसी फर्टिलायझर्स

 

111/ए, करिमजी बिल्डींग, एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई गाव – गुंजखेडा,
ता. – देवली, जि. – वर्धा
जीएम034

 

7/30/1999

 

7/27/2008

 

30000

 

सुक्ष्म मुलद्रव्यं खत उत्पादक

अनु.

क्र.

उत्पादकाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता कारखाना पत्ता संपर्क व्यक्ति व पत्ता

प्रमाणपत्र क्र.

1 मे. मायक्रोप्लेक्स बायोटेक अँड अँग्रोकेम, वर्धा

 

36, मोहता मार्केट, मेन रोड, वर्धा

फोन – (07152)42662

ए-1, ए-2 एमआयडीसी

धानोरा,
ता. व जि. वर्धा

श्री श्रीकांत जी. राठी, 9 बाहुबली नगर, गोपुरी, नागपुर रोड, वर्धा,
एफ 140, फोन – 242662,252734
एमएम-215

29/08/04 ते

28/08/2007

 

2 मे. मा भगवती बायोटेक अँड केमिकल्स, पिपरी मेघे समृद्धवाडी,
भामतीपुर चौक, वर्धा

 

ब्लॉक नं.6,7,8,9 व 10 म्हाडा कॉलनी जवळ, पिपरी मेघे, वर्धा

 

श्री जगदीश साधुराम जोटवानी,
साई मंदिर रोड, वर्धा

 

एमएम -071

26/09/03 ते

23/12/2007

 

3 मे. महाराष्ट्र अँग्रो केमिकल्स

 

सिविल लाइन्स, नागपुर रोड, वर्धा

 

सिविल लाइन्स,
नागपुर रोड, वर्धा
श्री महेश मदनलाल पुरोहीत, जुने कापड मार्केट, वर्धा,
फोन = 242232
एमएम -193

1/12/92 ते

28/03/2007

 

4 मे. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक लेबोरेटरी, वर्धा

 

24, चेतना डीएड कॉलेज जवळ,
देओली रोड, वर्धा-1
24, चेतना डीएड कॉलेज जवळ, देओली रोड,
वर्धा-1
श्री बलराज अंबादास लोहवे, 24, चेतना डीएड कॉलेज जवळ, सावंगी (मेघे) रोड, पो. – वर्धा गंज, वर्धा फोन – 07152-270296 एमएम -127

06/03/06 ते

05/03/2009

 

5 मे. अँग्रोफर्ट इंडस्ट्रीज, तळेगाव, वर्धा

 

सेक्टर नं.10, मौजे दौतपुर, तळेगाव, ता. आष्टी, जि.- वर्धा-4 ए/पी. तळेगाव, आर्वी रोड, काकद्दारा,
जि.- वर्धा-4
श्री प्रजवल हरिभाउजी चोरे, आर्वी रोड, काकद्दारा, ता. आष्टी, जि.- वर्धा फोन – 07156-236373 एमएम -177

14/02/07 ते

13/02/2010

 

6 मे. सुखकर्ता सीड्स प्रा.लि., वर्धा यशवंत कॉलनी, नागपुर रोड, वर्धा

 

यशवंत कॉलनी,
नागपुर रोड, वर्धा
श्री विजय राजेश्वरराव काटकमवार

यशवंत कॉलनी, नागपुर रोड, वर्धा

एमएम -188

11/05/2007 ते

10/05/2010

7 मे. वैभवलक्ष्मी बायो कंट्रोल लँबोरेटरीज, वर्धा गुप्ता फुटाणा फॅक्टरी जवळ, चितोडे रोड, बोरगाव मेघे,
ता. व जि. वर्धा
गुप्ता फुटाणा फॅक्टरी जवळ, चितोडे रोड, बोरगाव मेघे,
ता. व जि. वर्धा
श्री धनंजय मधुकरराव पहाडे,
फोन – 07152-246792,
मोबाईल – 9422140056

 

एमएम -118

02/12/05 ते

01/12/2008

 

8 संजीवनी लॅबोरेटरीज, गडचिरोली

 

अनमोल नगर, पवनार नाक्याजवळ, नागपुर रोड, वर्धा

 

ए-112, एमआयडीसी गडचिरोली,
ता. व जि. – गडचिरोली
श्री राजेंद्र सत्यनारायण खंडाळ, अनमोल नगर, पवनार नाका, नागपुर रोड, वर्धा-442001
फोन – 07152-230099
एमएम -136

07/06/06 ते

06/06/2009

 

 

बीज तपासणी प्रयोगशाळा

 

अनु. क्र.

प्रयोगशाळेचे नाव

पत्ता

फोन

विश्लेषण क्षमता

प्रयोगशाळेचा क्षेत्राधिकार

 

सॅम्पलचा प्रकार

क्षमता

1. बीज तपासणी प्रयोगशाळा, परभणी

 

लक्ष्मी नगर, जुना पेडगाव रोड, जायकवाडी धरणाजवळ, परभणी

पिन-431401

(02452)

242976

 

एसीटी

 

3300

 

औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्हा.
प्रमाणित./

पुनर्मुल्यांकन

8400

 

सेवा / सत्यनिष्ठा 3885

 

एकुण  

 

 

बीज उत्पादकांची यादी

 

अनु. क्र. पत्त्यासहित कंपनीचे नाव अनुज्ञाप्ति क्र. पर्यंत बैध
1 अरुण हायब्रीड सिड्स लि.187, समर्थ वाडी, वर्धा 14

 

5/14/2010

 

2 दफ्तरी एग्रो प्रा.लि., दफ्तरी हाउस, बाजार रोड, मु. व पो. सेलु – 442104, जि. वर्धा

 

254

 

6/19/2009

 

3 खांडवा ऑइल (इटारसी ऑइल्स अँन्ड फ्लोअर्स लि.चे एक युनिट) श्री प्रविण टी. कोठारी,
मे. कोठारी मनी रोड, हिंगणघाट – 442301, जि. वर्धा
225

 

7/3/2008

 

4 महागुजरात सीड एजन्सी, मेन रोड, सिंधीत, वर्धा.

 

34

 

6/12/2010

 

5 शीवा एग्री जेनेटीक प्रा.लि., सिविल लाइन, नागपुर रोड, वर्धा-442 001

 

291

 

4/26/2010

 

6 सनटेक सिड्स प्रा.लि., 43, हिंदुस्तान कॉलनी, वर्धा रोड, नागपुर – 15

 

229

 

10/20/2008

 

7 स्वयम बायोटेक प्रा. लि., भोगावर कॉम्प्लेक्स, किराणा लेन, वर्धा.

 

340

 

8/20/2010

 

8 यशदा हायब्रिड सिड्स प्रा. लि., लक्ष्मी टॉकिज जवळ, हिंगणघाट, जि. वर्धा 442 304.

 

94

 

4/26/2008

 

 

 

किटकनाशक उत्पादनाचा तपशिल

 

अनु.

क्र.

उत्पादन युनिटांचे नाव कार्यालयाचा पत्ता स्थान / पूर्ण पत्ता

अनुज्ञप्ति क्र. निर्गमन तारिख समाप्ति तारिख
1 मे. मायक्रोप्लेक्स बायोटेक अँड
एग्रोकेम प्रा.लि.
03, मोहता मार्केट, मेन रोड, वर्धा एस.नं.162 व 163, मौझा रोठा, ता. व जि. वर्धा

 

2701/1668/एम/इ 4.10.2007 3.10.2009
2 मे. मायक्रोप्लेक्स (इंडिया) 36, मोहता मार्केट, मेन रोड, वर्धा ए-1, ए-2, एमआयडीसी,
सेवाग्राम रोड, वर्धा

 

2701/1400/एम/इ 24.4.2002 23.4.2008
3 मे. महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल लेबोरेटरीज सिविल लाइन्स, नागपुर रोड, वर्धा मु. सटोडा, पो. नलवाडी,
ता. व जि. वर्धा

 

2701/0863/ए/डी 17.5.1999 16.5.2009
4 मे. मा भगवती बायोटेक अँड केमिकल्स समर्थवाडी, साई मंदिर रोड, वर्धा ब्लॉक नं.6,7,8,9, म्हाडा कॉलनी, पिपरी मेघे, वर्धा

 

2701/1635/एम/इ 8.12.2006 7.12.2008
5 मे. वैभव लक्ष्मी बायोकंट्रोल लँबोरेटरी पोद्दार गार्डन जवळ,
शास्त्री स्क्वेयर, वर्धा
गुप्ता फुटाणा फँक्टरी जवळ, चितोडा रोड, बोरगाव मेघे, वर्धा

 

2701/1646/एम/इ 23.3.2007 22.3.2009
6 मे. श्री जी बायोटेक अँग्रिकल्चर अँड इक्विपमेंट ए-25, एमआयडीसी,
सेवाग्राम रोड, वर्धा
बी-25, एमआयडीसी,
सेवाग्राम रोड, वर्धा
2701/1655/एम/इ 9.4.2007 8.4.2009

 

 

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: